Kohal 2012
 

Kohal-Home

 

Shankar

Pinky

 

 

Ashwani (drums) & Bala (mandolin)

Rumki

 
 
 
 

Sudipto (violin) & Rai (keyboards)

Prithu (Hrishav)

 
 
 
 

Karthik & Rumki